اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له درباره لزوم رسوا کردن نمایش انتخاباتی رژیم در کردستان