تجمع پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان

جمعی از پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان روز چهارشنبه در اعتراض به عملکرد اعضای هیات مدیره مقابل اداره کل کار استان تجمع کردند.
تجمع کنندگان که حدود 45 نفر بودند با برپایی تجمع خواستار رسیدگی به وضعیت مساکن خود شدند. در جریان این تجمع مقامات اداره کار استان همدن با حضور در میان معترضان وعده دادند که تا هفته آینده تصمیم قطعی در این زمینه گرفته شود. در همین رابطه تجمع کنندگان گفته اند اگر در موعد مقرر به مشکلات آنان رسیدگی نشود اعتراضات خود را از سرخواهند گرفت.