نقشه‌برداری اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه باختری