تشدید اعتراضات علیه نبود تجهیزات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا