بیکار شدن 2300 کارگر شرکت های پیمانکاری تفکیک زباله