ابتلای بیش از ۱۰ هزار نفر به کرونا در روسیه در یک روز