نیاز مردم ایران نه خرید تسلیحات بلکه تأمین زندگی است