برگزاری مراسم 11 شهریور سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران در سنندج