نامه سرگشاده به مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری