استمرار تجمع و اعتصاب رانندگان شرکت نفت و گاز گچساران