نباید اجازه داد که خشونت رژیم در ملأ‌عام برای مردم عادی شود