جمهوری اسلامی مسئول مستقیم ویرانگری سیل در استانهای جنوبی ایران است