اعتراض کارگران اخراجی کارخانه شیشه کاوه ساوه

شماری از کارگران کارخانه شیشه کاوه در ساوه  روز چهارشنبه 26 آذرماه در اعتراض به اخراج‌شان توسط کارفرما مقابل فرمانداری شهرستان ساوه تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران معترض با در دست داشتن بنرهایی اعلام کردند، که مقامات کارخانە چندین نفر از کارگران این کارخانە را کە زمان بازنشستگی آنها فرا رسیدە بود از کار اخراج کردەاند.
یکی از کارگران در اینباره می گوید “علیرغم داشتن بیش از ۲۰سال سابقه کاری به جای بازنشستگی از کار اخراج شده اند. ” وی همچنین می افزاید قرار است تا رسیدن به خواسته هایشان هر روز دست به تجمع و اعتراض بزنند.