اطلاعیه مشترک تأمین واکسن کُرونا و ارائه رایگان آن، خواست فوری طبقه کارگر است!