تداوم مذاکرات صلح در افغانستان و افزایش کشتار غیرنظامیان