برگزاری مراسم گرامیداشت رفقای گردان شوان در مقر مرکزی کومه له