به بهانه پایان سال، نگاهی بر آنچه که گذشت و آنچه که درپیشارو داریم!