تشکیل دو دولت ، دو کشور فلسطین اسرائیل ، تنها راەحل پایان بە خونریزی کنونی !

حسن رحمانپناە

جهان با چشمان باز نظارەگر کشتار فلسطین یان بی دفاع توسط ارتش و دولت نژادپرست اسرائیل است.

اسرائیل بە منظور  جلوگیری از بازتاب جهانی کشتار کور و وحشیانە فلسطینان  در غزه، ساختمان رسانه های بین المللی را ویران کرد. در این حملە موشکی برج ۱۳ طبقهایجلاکه محل استقرار دفتر شبکه الجزیره (به زبان انگلیسی) و خبرگزاریآسوشیتدپرسدر نوار غزه بود ، در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل با اصابت سه موشک منهدم شد. این توحش عصر روز شنبه ١٥ ماە مە ٢٠٢١ آنجام گرفت.

در یک رشته حملات ارتش  اسرائیل به یک اردوگاه آوارگان در غزه به گفته مقام‌های فلسطینی دست‌کم ۱۴ نفر از اعضای یک فامیل کشته شدند. از یک خانواده ۷ نفرە فقط یک کودک ۵ ماهه و پدر او زنده مانده‌اند.

طبق اطلاعات منتشر شدە و بر اثر حملات ارتش اسرائیل تا کنون بیش از ١٤٠ فلسطینی کشتە شدە و صدها نفر مجروع شدەاند .

بر اثر موشک اندازی گروەهای اسلامی فلسطینی نیز در خاک اسرائیل ٩ نفر کشتە شدەاند.

در جنگ و خونریزی اخیر، همچون گذشتە گروەهای تندروی مذهبی از هر دو طرف ، چە بنیادگرایان اسلامی و چە بنیادگرایان یهودی ، از همدیگر تغدیە و یکدیگر را تقویت میکنند. بنیادگرایی مذهبی در هر شکل و شمایل و متعلق بە هر دین ، سکت و فرقە ای ارتجاعی ، واپسگرا و ضد انسان است .

حساب مردم زجرکشیدە فلسطین را باید از سازمانهای بنیادگرایی مذهبی و ارتجاعی “حماس” و جهاد اسلامی ، کە زمانی ساختە و پرداختە سیستم جاسوسی اسرائیل و آمریکا در دهە ٧٠ میلادی علیە مبارزات رهایی بخش و حق طلبانە فلسطین و بویژە جناح رادیکال و چپ آن بودند ، جدا کرد. حماس و جهاد اسلامی در فلسطین ، حزب اللە در لبنان و بخش عمدە جریانات شیعە مسلح در ایران و متشکل در “حشدالشعبی” از مزدوران و همکاران جمهوری اسلامی حاکم بر ایران هستند. اشتباە است بە بهانە وجود این جانیان از حمایت و پشتیبانی از مردم زجر کشیدە فلسطین دفاع نکرد. اشتباە است کە چنین گروە و دارودستەهای جنایتکار را رهبر و نمایندە مردمی بیدفاع و ستمکش نامید و بە این بهانە آن مردم و مطالبات آنرا مورد پشتیبانی و حمایت قرار نداد . در بسیاری از حرکت های موجود بویژە در خاورمیانە و کشورهای اسلام زدە ، لازم و ضروری است کە حساب رهبری سازشکار، تسلیم طلب ، مذهبی و بە شدت واپسگرا را از تودەهای ناراضی و معترض ، تفکیک نمود. اولی باید نقد و منزوی گردد و دومی باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. در دل چنین نبرد و مجادلات سیاسی ، نظری و عملی است کە رهبری رزمندە ، انقلابی ، چپ و سوسیالیت با افق ، برنامە و استراتژی روشن و تشکیلات تودەای و حزبی پا میگیرد و بە میدان می آید. مبارزە مردم فلسطین همچون مبارزە مردم کردستان در بخش های مختلف آن، یکی از چالشهای اصلی و اصیل خاورمیانە است و علی رغم هرگونە نقد و تقابل با بخش بورژوایی ، لیبرال و مذهبی آن ، بخش چپ ، کارگری ، سوسیالیست و مردمی این حرکت ها قابل حمایت و پشتیبانی است . چپی کە این حقیقت سادە ، اما عینی و روزمرە را درک نکند ، کماکان در حاشیە رویدادهای و در ستایش شعارهای رادیکال خود باقی و منزوی خواهد ماند.

مسئلە فلسطین در شرایط کنونی و از دهها سال قبل تا بە امروز ، هیچ راەحلی بە جز تشکیل دو دولت و دو کشور جداگانە با نظارت سازمانهای جهانی و با در نظر گرفتن وجود ملیونها آوارە فلسطینی ندارد. شعار و مطالبە دو دولت و دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تنها راە حل پایان دادن بە کشتار و جنگ های بدون نتیجە بیش از ٧٠ سال در بین فلسطینی ها و اسرائیلی هااست . تنها در چنین شرایطی است کە نژادپرستی و بنیادگرایی یهودی در اسرائیل منزوی و بنیادگرایان اسلامی در فلسطین مطرود و توطئەگری و دخالت مزورانە جمهوری اسلامی و همکارانش در اشک تمساح ریختن برای مسئلە فلسطین نیز پایان خواهد یافت.

١٥/٥/٢٠٢١

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WordPress Image Lightbox Plugin