انتشار یک نوار حیثیت نداشته جمهوری اسلامی را بر باد داد!