در همبستگی با مردم ستمدیده فلسطین در مقابل جنایات ارتش اشغالگر اسرائیل