خواست مردم فلسطین برای تشکیل کشور و دولت مستقل خود را به یک جنبش جهانی تبدیل کنیم!

مردم ستمدیدە فلسطین یک بار دیگر مورد یورش جنایتکارانه ارتش اسرائیل قرار گرفتەاند تا باز هم دهها نفر از آنها قربانی سیاست های نژادپرستانە دولت اسرائیل بشوند. دولتی کە با پیشرفتەترین تجهیزات نظامی و بمبهای هولناک مناطق مسکونی غیر نظامیان را هدف قرار می دهد و جلو چشمان جهانیان دهها انسان بی دفاع، از جملە دهها کودک را، بە خاک و خون می کشاند.

در این میان نیروهای ارتجاعی اسلامی نیز با بهرەگیری از وضعیت نابسامان مردم فلسطین آتش این جنگ را شعلەورتر می کنند و با امکاناتی کە از جملە از رژیم اسلامی ایران دریافت میکنند مردم عادی را بە سپر این جنگ تبدیل کردەاند.

در کنار سیاست واحد حاکمان در اسرائیل صرف نظر از هر دولتی کە سر کار باشد مبتنی بر پاکسازی اتنیکی و تلاش برای بیرون راندن فلسطینی ها از کل جغرافیای این منطقە، جنگ افزونی اخیر تلاشی نیز هست برای خارج کردن توجەها از اعتراضات داخلی جامعە اسرائیل علیە دولت با رهبری بنیامین نتنیاهو. امنیتی کردن فضای عمومی جامعە اسرائیل، تشویق بە احساسات نژادپرستانە و ضد فلسطینی و تقویت فرقەهای افراطی مذهبی و راستگرا بە تاکتیک دولت نژادپرست اسرائیل تبدیل شدە است تا مشکلات معیشتی، اشتغال و فساد دولتی تحت الشعاع مسائل امنیتی قرار بگیرد.

از سوی دیگر شکی نیست کە جنایت دولت نژادپرست اسرائیل بدون حمایت عملی و تلویحی ابرقدرتهای جهانی و در راس آنها دولت آمریکا و دولتهای منطقە میسر نمی بود. از این رو تنها امیدی کە برای جلوگیری از جنایت های دولت نژادپرست اسرائیل و حمایت واقعی از مردم ستم دیدە فلسطین وجود دارد، حمایت نیروها و مردم آزادیخواە در سطح جهان است. نیروها و مردمی کە می توانند با تبدیل خواست مردم فلسطین مبنی بر تشکیل کشور و دولت مستقل خود به یک جنبش تودەای جهانی، دولت اسرائیل و حامیانش را وادار کنند کە این حق مسلم را بە رسمیت بشناسند. طبیعتا در این میان نقش مردم آزادیخواه اسرائیل، کە هیچ منفعتی در سلب این حق از مردم فلسطین را ندارند، سرنوشت ساز خواهد بود.

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران، در عین شرکت فعال در فعالیت های بالفعل برای محکوم کردن دولت اسرائیل و نیروهای اسلامی و خاتمە دادن بە جنگ کنونی، به سهم خود تلاش می کند به شکل گیری یک جنبش تودەای جهانی برای تحقق خواست تشکیل کشور و دولت مستقل مردم فلسطین یاری برساند.

کمیتە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

مە ٢٠٢١