بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری و اجتماعی در محکومیت بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی