تداوم تجمع کارگران آبفای خوزستان

روز پنجشنبه 6 خرداد ماه جمعی از کارگران آبفای روستایی خوزستان برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع در مقابل ساختمان استانداری و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه و همچنین پرداخت چندین ماه حق بیمه های خود به سازمان تامین اجتماعی شدند. گفتنی است این کارگران رفع تبعیض بین پرسنل آبفا روستایی و شهری” را از دیگر مطالبات خود عنوان کردند.