تجمع کارنامه سبزها مقابل وزارت آموزش و‌ پرورش تهران