اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در مورد بایکوت نمایش انتخاباتی خرداد ماه در ایران