نهایتا سرطان رفیق فرهاد شعبانی عزیز را از ما گرفت!