برگزاری مراسم گردامیداشت روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له