گرامیداشت یاد رفیق فرهاد شعبانی در روستای نوره

طبق گزارش دریافتی، صبح روز سه شنبه 1 تیر ماه جمعی از زنان و مردان آزادیخواه روستای نوره طی برگزاری مراسمی یاد رفیق فرهاد شعبانی را گرامیداشتند.

در جریان این مراسم که بر سر مزار رفیق جانباخته “عزیز گزانی” معروف به “عزیز کمیزی” که یکی از رفقای نزدیک رفیق فرهاد بود، برگزار شد، قطعه شعری به یاد رفیق فرهاد قرائت شد. گفتنی است محل برگزاری این مراسم با عکسهای رفیق فرهاد و دست نوشته هایی با مضامین “گرامی باد یاد رفیق فرهاد شعبانی” و “گرامی باد یاد رفقای جانباخته راه سوسیالیزم” مزین شده بود.