تجمع فعالان مدنی شهرستان مریوان در اعتراض به کشتار کولبران