سکونت در هر نقطه ای از جهان که انسان خواهان آن باشد، یک حق جهانشمول است