تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در خوزستان و اصفهان