خاموشی گسترده برق در ایران و وضعیت قرمز تامین آب در ۱۰۱ شهر