ضرب و شتم و بازداشت دهها کولبر در نوسود

روز پنجشنبه 18 تیر ماه  ماموران هنگ مرزی در نوسود اقدام به ضرب و شتم و بازداشت دهها کولبر کرده اند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران هنگ مرزی با لباس نظامی و لباس شخصی اقدام به ضرب و شتم و توقیف دهها کولبر کردند. از آمار دقیق کولبران بازداشت شده تا این لحظه اطلاعی در دست نیست اما تعداد بازداشت شدگان تا یکصد نفر تخمین زده می شود. همچنین گفته می شود، نیروهای هنگ مرزی بسیاری از کولبران را بدون حکم قضایی توقیف کرده و به زور و با ضرب و شتم به داخل هنگ مرزی نوسود بردند.