نکاتی چند پیرامون بیانیه ها و پیام های منتشر شده اخیر در رابطه با اعتصاب کارگران شرکت های پیمان کاری