تیراندازی ماموران انتظامی به اهالی روستای “تُمپ ریگان”