ادامه تجمع و اعتصاب کارگران هفت تپه

روز سه شنبه ۶ مهرماه، کارگران شرکت هفت تپه در‌ اعتراض به عدم پاسخگویی مقامات به خواسته هایشان در محوطه شرکت و مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع و اعتصاب زدند.

براساس گزارش منتشر شده، کارگران معترض اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق‌های معوقه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و‌ بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه عنوان کردند. آنها همچنین اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به سرکار بازنخواهند گشت.