اعتراض  مرغدران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی

گروهی از مرغداران تهران با برگزاری تجمعی در مقابل وزارت جهاد کشاورزی نسبت به «شرایط نامطلوب تولید» اعتراض کردند.

این مرغداران که نسبت به  کمیاب شدن ذرت در بازار از حدود سه ماه قبل و افزایش شدید قیمت این نهاده اعتراض دارند، خواستار رسدگی مقامات به این موضوع شدند. یکی از معترضان می گوید با افزایش قیمت این نهاده قیمت مرغ هم افزایش می یابد و بسیاری از خانواده های کم درآمد دیگر توان خرید مرغ را نخواهند داشت.