اعتصاب کارگران جوشکار در پایندان

روز سه شنبه 6 مهر ماه پس از اعتصاب و تجمع جوشکاران پروژه های جنوب جمعی از جوشکاران نفت و گاز  پایندان در تهران با خواست بسته شدن قراردادهای کاری دست از کار کشیدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران ضمن انتشار این خبر نوشته است: کارگران پیمانی پروژه ای در اکسیر در فاز ۱۴ عسلویه همچنان در اعتصاب بسر میبرند و اعلام کرده اند که تا وقتی قراردادها کتبی و رسمی نشود سر کار نخواهند رفت.  این اعتراضات عمدتا به خلف وعده پیمانکاران، عدم پذیرش ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی و دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت ها از سوی پیمانکاران است. شورای سازماندهی بر تصمیم گیری جمعی کارگران در مجمع عمومی ، انتخاب نمایندگان و قراردادهای جمعی تاکید کرده است.