تجمع اعتراضی نیروهای خدماتی آموزش ‌و پرورش چهارمحال و‌ بختیاری

خدمتگزاران و سرایداران آموزش و‌ پرورش استان چهارمحال و بختیاری از شهرستان بروجن، منطقه بلداجی، شهرستان کیار و دیگر مناطق، روز پنجشنبه هشتم مهرماه، در‌مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در شهرکرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع کنندگان نسبت به وضعیت بد شغلی و معیشتی خود معترض هستند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان میباشند .به گفته ی یکی از معترضان: کاستن از مزد و مزایای نیروهای زحمتکش خدماتی، به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ نیروهای خدماتی بیشترین زحمت را در مدارس متحمل می‌شوند اما حقوق بسیار ناچیزی دارند.