تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی مقابل ستاد اجرایی