بسته شدن ساحل هانتینگتون در کالیفرنیا در اثر نشت نفت