ادامه اعتراض کارگران ارکان ثالث در ماهشهر

نیروهای ارکان ثالث شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله هلدینگ خلیج فارس روز چهارشنبه 14 مهر ماه برای مطالبه تبدیل وضعیت نیروها و حذف پیمانکاران برای چندمین روز متوالی دست به تجمع زدند و در خیابان های بندر ماهشهر راهپیمایی کردند.

این تجمع از سوی نیروهای شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی جهت مطالبه اجرای قانون ماده ۳۸ قانون کار و ماده ۲۷ مقررات اشتغال در مناطق ویژه اقتصادی و مقاولنامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار مبنی بر حقوق مساوی برای کار مساوی در یک کارگاه و همچنین تبدیل وضعیت نیروهای ارکان ثالث به قرارداد مستقیم با کارفرمایان در مشاغل با ماهیت مستمر صورت گرفته است.