گرامی باد یاد و خاطره معلم مبارز و انقلابی فرزاد کمانگر.