مرگ و مصدومیت چهار کارگر از جمله یک کودک کار در سایه فقدان ایمنی کار