ضرب و شتم شماری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

شماری از زندانیان سیاسی محبوس در بند دو زندان تهران بزرگ که بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند، روز جمعه ۱۶ مهر، توسط تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در جریان این رخداد شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی آسیب دیده و تعدادی از آنها جهت درمان به بهداری زندان منتقل شدند. گفتنی است زندانیان سیاسی محبوس در بند دو زندان تهران بزرگ پیش از این، نسبت به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم اعتراض کرده و خواهان انتقال به بندهای دیگر شده بودند.