اعتراض باغداران کوهدشتی با تخلیه محصول انار خود در محوطه اداره «جهاد کشاورزی»