درگذشت بنی صدر در میان حسرت محاکمە نشدن تا  سوگواری دوستدارانش ؟