تجمع کارگران سد شفا رود

کارگران سد شفارود  صبح روز شنبه 24 مهر ماه با برپایی تجمع نسبت به عدم پرداخت چندین ماه از دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بیش از ۹۰۰ کارگر سد شفارود که از چند ماه پیش با توقف این پروژه بلاتکلیف مانده‌اند، دارای بیش از 6 ماه دستمزد معوقه می باشند. به گفته یکی از معترضان، کارفرمای این سد، وزارت راه است و کارگران که با قراردادهای موقت در ساخت و ساز سد به کار گرفته‌ شده اند از چند ماه پیش به بهانه کمبود سیمان و سایر مواد از کار بیکار شده اند. این درحالی است که کارگران تاکنون موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده اند.