سربازان گمنام امام زمان، تیم های ترور و آدم ربائی در داخل و خارج کشور