تداوم اعتصابات گسترده کارگران  در صنایع نفت گاز و پتروشیمی کشور